REGLAMENT MONTSERRAT

 

El present reglament explica quines són les condicions i característiques de LES ARRELS DE MONTSERRAT. Aquest reglament és d'estricte compliment per tots els participants de qualsevol de les distàncies que comprèn l'esdeveniment. 

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l'organització. Tota modificació serà comunicada als participants.  

La realització de la inscripció a qualsevol de les distàncies de l'esdeveniment implica l'acceptació total del present reglament. 

1. INSCRIPCIÓ 

1.1. Els corredors podran inscriure's a una de les tres distàncies de LES ARRELS DE MONTSERRAT: 

- CURSA CURTA

-CURSA LLARGA

-CAMINADA

1.2. El preu d'inscripció inclou: 

- Obsequi regal 

- Avituallaments en cursa i caminada 

- Avituallament d'arribada 

- Dorsal personalitzat, amb 4 imperdibles 

- Sistema de cronometratge (curses) 

- Llistes de classificació a la web 

- Servei de Guarda-roba 

- Servei de dutxes (Pavelló de Monistrol de Montserrat) 

1.3. La plaça no s'assignarà al corredor de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu.

1.4. Un cop formalitzat el pagament no es farà cap tipus de devolució.

1.5. En cas de lesió justificada amb comprovant mèdic, es podrà fer un canvi de nom. Enviar un correu a monistrolrunning@gmail.com per aclariments del procés.

1.6. Canvis de distància: 

• Es farà un canvi de distància si hi ha places lliures al nou recorregut. 

• Si el canvi és a una distància inferior no es retornarà la diferència. 

• Si el canvi es fa a una distància superior el corredor haurà d'abonar la diferència. 

1.7. Tres setmanes abans de la cursa no es realitzaran canvis de nom ni cap tipus de modificacions. 

1.8. Les inscripcions es tancaran un cop s'hagi superat el límit de participants o la data anunciada a la pàgina web. 

1.9. L'organització es reserva el dret d'ampliar o reduir el nombre de places. Aquesta modificació seria anunciada a la web oficial. 

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

2.1. S'ha de ser major d'edat el dia de la cursa, en cas contrari, és obligatori presentar "l'autorització de menors" 

2.2. Per poder prendre la sortida, cal entregar el "lliurament de responsabilitat" signat a l'hora de recollir el dorsal 

2.3. Els corredors han de tenir la preparació i els coneixements adients per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova. 

2.4. Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l'entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil. 

3. MATERIAL I ROBA 

3.1. L'organització es reserva el dret d'impedir la sortida de qualsevol corredor que consideri que no porta el material adient. 

3.2. Recomanem que els corredors calcin de manera adient a les condicions tècniques que requereixen les curses de muntanya. 

3.3. Els participants s'han de calçar i equipar de manera adient segons a les condicions tècniques i meteorològiques que requereixen les curses de muntanya. 

3.4. L'organització també recomana que tots els corredors duguin crema solar, menjar i beure extra. 

3.5. L'organització revisarà i supervisarà, aleatòriament, que els participants duguin el material que marca el present reglament. 

3.6. El director de la cursa es reserva el dret a fer canvis, sobre el material obligatori per fer front a la cursa depenent de les condicions meteorològiques. La darrera actualització serà el dia abans a les 18:00h. 

3.7. Material recomanable: Mòbil amb bateria carregada 

4. DORSALS I ACREDITACIONS 

4.1. Cada un dels participants tindrà un dorsal amb un color identificatiu del recorregut al qual s'ha inscrit. 

4.2. És obligatori portar el dorsal visible perquè l'organització pugui identificar els participants amb claredat en cada un dels controls. 

4.3. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors. 

4.4. Els participants podran accedir a les zones comunes, als avituallaments i a la zona d'arribada dels corredors, portant visible el seu dorsal. 

4.5. Les persones no acreditades NO tindran accés a les instal·lacions, ni als serveis ni a l'avituallament d'arribada. 

5. CONTROLS 

5.1. Durant el recorregut hi haurà diferents punts de controls repartits al llarg del mateix. 

5.2. Cada un dels controls també serà un punt d'informació pels participants de la cursa. 

5.3. L'organització es reserva el dret de col·locar controls sorpreses al llarg del recorregut. 

6. AVITUALLAMENTS 

6.1. En els avituallaments durant la cursa hi haurà: aigua, refrescos, begudes isotòniques i  fruita; depenent de si són líquids o líquids i sòlids. 

6.2. Els avituallaments seran punts per reomplir "camelbacks" i bidons. 

6.3. Els participants han de llançar els residus dins del perímetre marcat en els avituallaments 

6.4. Els corredors han d'estudiar amb determinació on estaran col·locats cada un dels avituallaments per ser conscients de la distància i el desnivell existent entre els diferents punts. 

6.5. Els corredors només podran rebre ajuda externa per part de col·laboradors, amics o familiars en els punts de controls o en els avituallaments establerts. 

7. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS 

7.1. L'organització podrà penalitzar amb temps o desqualificar aquells corredors que no compleixin les normes del present reglament. 

7.2. Les sancions seran consensuades per l'organització un cop finalitzi la cursa i el director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets. 

7.3. L'organització desqualificarà a tots els corredors que consideri que no porten el material obligatori, un cop la cursa ja estigui en curs, mitjançant controls d'arbitratge a la muntanya. 

7.4. L'organització desqualificarà a tots els corredors que siguin enxampats llançant residus al terra. "Atenció: permissibilitat 0". 

8. RETIRADES 

8.1. Els corredors que decideixin abandonar la carrera hauran de retirar-se en un dels punts de control o avituallaments. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut. 

8.2. L'organització només es compromet a tornar als participants, al punt de sortida i arribada de la cursa, quan hagin abandonat en un control amb accés motoritzat. 

8.3. L'organització no tornarà als participants (al punt de sortida/arribada) que han abandonat fins que hagi finalitzat la cursa, per tal d'assegurar el desenvolupament òptim d'aquesta. 

8.4. Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l'organització. 

9. EMERGÈNCIES 

9.1. Els participants de la cursa hauran d'alertar en el punt de control o avituallament més pròxim qualsevol tipus d'incidència. 

9.2. Si un corredor està ferit els corredors estan obligats a parar-se per socorre'l i prestar-li tota l'ajuda possible. 

9.3. Si els participants que han prestat la seva ajuda han perdut molt de temps, el director de carrera valorarà la situació i prendrà les decisions corresponents. 

10. MEDI AMBIENT 

10.1. La cursa esdevé per un entorn natural únic i cal que continuï tal i com està. Els participants hauran de conservar i preservar el medi. 

10.2. Els corredors hauran de respectar la flora i la fauna de la zona i donar preferència als ramats d'animals que es puguin trobar al llarg del recorregut. 

10.3. Cada un dels participants haurà d'actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant qualsevol adversitat. 

11. RECORREGUT I MARCATGE 

11.1. Els vehicles motoritzats tindran preferència en les zones asfaltades i en les cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions abans de creuar la calçada. 

11.2. Els corredors hauran de respectar els filats, les portes i tot tipus de tanca relacionat amb la seguretat del bestiar o finques privades. 

11.3. El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres elements de senyalització, ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la. 

11.4. És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts. 

11.5. L'organització només suspendrà la prova si la integritat física dels corredors està en perill, en cap cas es suspendrà la prova per raons meteorològiques. 

11.6. Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries, fins i tot, activar el recorregut alternatiu. També es pot retardar l'horari previst de la carrera. 

11.7. En tots els punts del recorregut que els corredors trobin cinta col·locada horitzontalment, com si fos una barana, significa que no es pot avançar degut que és una zona de precipicis i el corriol es considera molt estret. Es podria ocasionar un accident greu si el corredor que és avançat surt del corriol. 

12. RECOLLIDA DE DORSALS 

12.1. Tots els corredors hauran d'estar presents a la recollida de dorsals.

 12.2. Per recollir el dorsal serà necessari presentar el passaport, el DNI o un document equivalent pels estrangers, la targeta federativa (en cas d'estar federat) i el "lliurament de responsabilitat" que facilitarà l'organització amb la inscripció. 

12.3. En el cas de no poder recollir el dorsal personalment, ho pot fer un company portant el lliurement de responsabilitat degudament omplert i signat, fotocòpia del DNI i de la targeta federativa pels federats.

12.4. En el cas dels menors d'edat, cal que, juntament amb el "lliurament de responsabilitat" s'entregui "l'autorització de menors" degudament omplerta i signada. 

12.5. No s'ofereix el servei d'enviament de la bossa del corredor un cop finalitzada la cursa. 

13. PROTECCIÓ DE DADES 

13.1. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. 

14. DRETS D'IMATGE 

14.1. Tots els corredors renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera. 

14.2. L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi. 

14.3. El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre. 

14.4. L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l'ASSOCIACIÓ MONISTROL RUNNING i a l'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a LES ARRELS DE MONTSERRAT, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant la LES ARRELS DE MONTSERRAT, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del corredor a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s'utilitzaran per finalitats diferents a les indicades. 

15. CATEGORIES 

Només per la categoria absoluta hi haurà 1r, 2n i 3r premi i per ambdós sexes. A la categoria veterà només hi haurà premi al primer/a classificat o classificada. No copes! un obsequi!

No hi haurà copes, seran obsequis. 

16.1. Categoria Absoluta (masculí i femení) 

16.2. Categoria Veterà - Femení (a partir de 40 anys) - Masculí (a partir de 45 anys) 

(*) Els premis són acumulatius.